X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

پیام بهبودی

راهنمای کارکرد قدم ها/سنت ها/مفاهیم

نقص خود خواهی از نواقصی است که ریشه بسیار عمیق ، در افراد مبتلا به بیماری اعتیاد دارد! به جرائت میتوان گفت ، ریشه اصلی اعتیاد ما ، ادامه دار شدن استفاده ما از این نقص اخلاقی در سنین بعد از کودکیمان است! (در این مورد ،قبلا توضیح داده شده است)...

به نظر میرسد سرچشمه تمام نواقص اخلاقی ما به داشتن این نقص برمیگردد! تا زمانی که این خصوصیت اخلاقی در ما باشد ، لذت واقعی بهبودی را نمیتوانیم بچشیم! ... 

مشکل اصلی ما با این دنیا ، خودخواه بودن ماست! و این نقص اخلاقی دارد زندگی ما را کنترل میکند! (چه قبل از آمدن به برنامه و چه بعد از آن)... 

خشم ، معمولا از خودخواهی می آید! وقتی ما از دیگران توقعاتی داریم و آنها نمیتوانند این را برآورده کنند ، دچار خشم میشویم! مثلا من برای دوستم کاری انجام میدهم و از او توقع دارم در مقابل او هم کاری برای من انجام دهد. وقتی او این کار را برای من انجام نمیدهد ، از دست او خشمگین میشوم و عکس العمل نشان میدهم! اگر از روی عشق این کار را برای او انجام بدهم ، دیگر برایم مهم نیست که او تلافی کند یا نه!