X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

پیام بهبودی

راهنمای کارکرد قدم ها/سنت ها/مفاهیم

   

                           قدم های دوازده گانه معتادان گمنام  

 

قدم اول : ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل اداره شده بود .


قدم دوم : ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند .


قدم سوم : ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی مان را به مراقبت خداوند ، بدان گونه که او را درک می کردیم بسپاریم .


قدم چهارم : ما یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و جستجو گرانه از خود تهیه کردیم


قدم پنجم : ما چگونگی دقیق خطاهایمان را به خداوند ، به خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم .


قدم ششم : ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما را برطرف کند .


قدم هفتم : ما با فروتنی از او خواستیم ، کمبودهای اخلاقی ما را بر طرف کند .


قدم هشتم : ما فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم .


قدم نهم : ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت ، از این افراد جبران خسارت کردیم ، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه می زد .


قدم دهم : ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعا به آن اقرار کردیم .


قدم یازدهم : ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرایش شدیم .


قدم دوازدهم : با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها ، ما کوشیدیم این پیام را به معتادان دیگر برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا در آوریم .

                                                 

                            سنت های دوازده گانه معتادان گمنام 

 

سنت اول : منافع مشترک ما بایست در راس قرار گیرد . بهبودی شخصی به وحدت معتادان گمنام بستگی دارد .


سنت دوم : در ارتباط با هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد ، خداوندی مهربان که به گونه ای ممکن خود را در وجدان گروه بیان می کند . رهبران ما فقط خدمت گزاران مورد اعتماد ما می باشند . آنها حکومت نمی کنند .


سنت سوم : تنها لازمه عضویت ، تمایل به قطع مصرف است .


سنت چهارم : هر گروه می بایست مستقل باشد به استثناء مواردی که بر گروه های دیگر و معتادان گمنام در کل اثر بگذارد .


سنت پنجم : هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد ، رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.


سنت ششم : یک گروه معتادان گمنام هرگز نبایست هیچ موسسه مرتبط و یا هر سازمان خارجی را تایید و یا در آنها سرمایه گذاری کند ، و یا نام انجمن معتادان گمنام را به آن ها عاریت دهد . مبادا مسائل مالی ، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد .


سنت هفتم : هر گروه معتادان گمنام می بایست کاملا متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند .


سنت هشتم : معتادان گمنام ، بایست همیشه غیر حرفه ای باقی بماند ، اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند .


سنت نهم : معتادان گمنام تحت این عنوان ، هرگز نبایست سازمان دهی شود . اما می توانیم هیئت های خدماتی یا کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که بدان ها خدمت می کنند ، مسئول باشند .


سنت دهم : معتادان گمنام هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام انجمن معتادان گمنام هرگز نبایست به مباحث اجتماعی کشانده شود .


سنت یازدهم : خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ ، برای ما لازم است که همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات ، رادیو و فیلم حفظ کنیم .


سنت دوازدهم : گمنامی ، اساس روحانی تمامی سنت های ماست و همیشه یاد آور این است که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم . 

 

                            مفاهیم دوازده گانه معتادان گمنام  

 

مفهوم اول : برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما ، گروه های معتادان گمنام ، گردهم می آیند تا ساختاری به وجود آورند که موجب توسعه ، هماهنگی و تامین خدمات انجمن معتادان گمنام در کل گردد .


مفهوم دوم : مسئولیت و اختیار نهایی برای خدمات در انجمن معتادان گمنام ، با گروه های معتادان گمنام است .


مفهوم سوم : گروه های معتادان گمنام اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیت های شان واگذار می کنند .


مفهوم چهارم : رهبری موثر در انجمن معتادان گمنام ارزشی والا دارد . ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرند .


مفهوم پنجم : برای هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود ، باید محدوده تصمیم گیری و پاسخ گوئی به وضوح تعریف گردد .


مفهوم ششم : وجدان گروه وسیله ای روحانی است برای دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات ما تاثیر گذارد .


مفهوم هفتم : همه اعضای یک کمیته خدماتی ، مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات آن کمیته به عهده دارند ، پس باید اجازه داشته باشند تا به طور کامل در فرایند تصمیم گیری شرکت کنند .


مفهوم هشتم : ساختار خدماتی ما به انسجام و موثر بودن ارتباطات مان ، بستگی مستقیم دارد .


مفهوم نهم : تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مسئول اند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند .


مفهوم دهم : هر عضو از کمیته خدماتی می تواند بدون ترس از تلافی ، رسیدگی به شکایت شخصی اش را از کمیته درخواست کند .


مفهوم یازدهم : بودجه انجمن معتادان گمنام باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیش برد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد .


مفهوم دوازدهم : در راستای حفظ ماهیت روحانی معتادان گمنام ، ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز نباید حکومتی باشد .